در زير مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد تاریخچه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان پيدا کنيد

شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان فعاليت خود را در سال ۱۳۷۲ آغاز نمود و به لطف الهي تاكنون روند رو به رشدي را با سرعت قابل توجهي دنبال كرده است .
شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان رسالت خويش را با برگزاري نمايشگاه با موضوع‌هاي متعدد و متنوع و با هدف اصلي ايجاد بستر اقتصادي مناسب، رقابت سالم، شناسايي واحدهاي برتر و ايجاد ارتباط بين اعضاي مجموعه‌هاي مختلف صنعتي، فرهنگي، هنري، خدماتي و . . . دنبال نموده است . فعاليت شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان از بدو تاسيس تاكنون به قرار زير بوده است :

۱۳۷۲ : صدور ۹ مجوز برگزاري نمايشگاه

۱۳۷۳ :صدور ۹ مجوز برگـزاري نمايشـگاه
برگـزاري ۳ نمايشگاه تخصصي داخلـي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۴: صدور ۴ مجوز برگزاري نمايشگاه
برگزاري ۷ نمايشگاه تخصصي‌ داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۵: صدور ۱ مجوز برگزاري نمايشگاه
برگزاري نمايشگاه و برگزاري ۶ نمايشگاه تخصصي داخلي

۱۳۷۶: صدور ۲ مجـوز برگزاري نمايشـگاه
برگزاري ۷ نمايشگاه تخصصي و داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۷: برگزاري ۹ نمايشگاه تخصصي داخلي

۱۳۷۸: برگزاري ۱۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۹ : برگزاري ۱۱ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۴ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۱۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۰: برگزاري ۱۲ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۷ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۱ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۱: برگزاري ۸ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۱ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۳ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۲: برگزاري ۱۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۹ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۱۰ نوبت

۱۳۸۳:برگزاري ۲۴ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۲ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۳ نمايشگاه خارجي:
مجموعاً ۳۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۹ نوبت

۱۳۸۴: برگزاري ۱۸ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۸ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۳۷ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۴ نوبت

۱۳۸۵:برگزاري ۱۵ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۶ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۳۵ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۱ نوبت

۱۳۸۶:برگزاري ۲۵ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۸ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۶ نمايشگاه خارجي و اعزام هيأت تجاري بازاريابي مجموعاً ۴۹ نمايشگاه

۱۳۸۷:برگزاري ۲۳ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۲۰ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۳ نمايشگاه خارجي و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۴۸ نمايشگاه و بازديد

۱۳۸۸: برگزاري ۲۷ نمايشگاه تخصصي- داخلي و ۱۷ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۵۰ نمايشگاه و بازديد

۱۳۸۹: برگزاري ۲۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۲۰ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۵ نمايشگاه خارجي و ۱ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۵۳ نمايشگاه و بازديد

۱۳۹۰: برگزاری ۲۶ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۲۰ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۴ نمایشگاه خارجی و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۲ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۱: برگزاری ۲۸ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۸ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۲ نمایشگاه خارجی و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۰ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۲: برگزاری ۳۳ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۶ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۵ نمایشگاه خارجی و ۳مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۷ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۳: برگزاری ۱۶ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۲۱ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۱۰ نمایشگاه عمومی، آموزشی، فرهنگی و همچنین برگزاری ۹ نمایشگاه خارجی و ۲مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۸ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۴: برگزاری ۱۸ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۸ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۱۱ نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین برگزاری ۱۰ نمایشگاه خارجی و ۲مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۹ نمایشگاه و بازدید

1395 : برگزاری ۲۰ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۷ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۶ نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین سازماندهی پاویون ملی ایران در ۱۱ نمایشگاه معتبر خارجی و اعزام هیأت تجاری- بازاریابی برای بازدید از ۲ نمایشگاه مطرح خارجی مجموعا ۵۶ نمایشگاه